De troonrede is geweest, de Algemene Beschouwingen zitten erop. Rutte III heeft bekendgemaakt hoe het geld dit jaar besteed wordt. Wat betekent dit voor de zorg? Komen we er bekaaid af, of mogen we juist de broodnodige extra investeringen verwachten?

Uiteindelijk zal er ruim 82 miljard aan de zorg besteed worden, tegenover 79 miljard nu. Een groeiende zorgbehoefte als gevolg van vergrijzing is hiervan de belangrijkste oorzaak.

Zorgpremie en eigen risico 
De zorgpremie zal het komende jaar wederom stijgen. Het kabinet gaat uit van jaarlijks €37, maar uiteindelijk beslissen de zorgverzekeraars zelf. DSW maakte al een jaarlijkse stijging van €72 bekend.

Zorgtoeslag
Alleen voor de laagste inkomens zal het kabinet de stijging van de zorgpremie compenseren. Alleenstaanden krijgen er €67 meer bij, meerpersoonshuishoudens €95.

Het eigen risico blijft gelijk op €385 euro.

Nieuwe medewerkers in de zorg
Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit om nieuwe mensen op te leiden voor de zorg én om de huidige professionals voor de zorg te behouden. Hiervoor is het programma Werken in de zorg in het leven geroepen.

De juiste zorg op de juiste plek
Meer zorg in de buurt is een speerpunt voor het komende jaar. Huisartsen en wijkverpleging moeten meer zorg thuis of vlakbij huis kunnen bieden. Hoe dit precies vorm moet krijgen, is nog onduidelijk. Contact door videobellen wordt geopperd, maar in hoeverre kun je dit volwaardige zorg noemen? In ieder geval trekt het kabinet 100 miljoen uit voor zorg in de buurt.

Beperking eigen bijdrage WMO
Ouderen en chronisch zieken zullen maximaal €19 betalen voor een algemene voorziening uit de WMO. Hieronder valt bijvoorbeeld een maaltijdservice, vervoerspas, of boodschappendienst. Op dit moment is de bijdrage nog inkomensafhankelijk.

Extra geld naar jeugdzorg
Ruim 1 miljard maakt het kabinet vrij voor de jeugdzorg, zodat gemeenten zorg kunnen bieden aan kwetsbare jongeren. Onduidelijk blijft hoe deze zorg precies vorm moet krijgen.

Verlaging maximumprijzen geneesmiddelen
De Wet op de Geneesmiddelenprijzen wordt aangepast, zodat de maximumprijzen voor geneesmiddelen omlaag kunnen. Men gaat zich baseren op de prijzen in het relatief goedkope Noorwegen. Eerder was het duurdere Duitsland de maatstaf. Het kabinet blijft onderhandelen met fabrikanten over lagere prijzen. Uiteindelijk moet dit een besparing van 300 miljoen opleveren.

Zorg voor psychische problemen dichterbij
Mensen met psychische problemen moeten zorg in de eigen omgeving kunnen krijgen. Om dit mogelijk te maken, trekt het rijk 290 miljoen euro uit, verspreid over drie jaar.

Reacties
Reacties op de plannen voor het komende jaren zijn over het algemeen gematigd positief. Zo spreekt Zorg+Welzijn van ‘een magere plus voor minima’. ZorgenZ noemt de kabinetsplannen ‘toekomstbestendig‘. Dat we geld goed moeten besteden en de zorg efficiënter moeten organiseren, lijkt zeker. Laat hoogwaardige zorg altijd bereikbaar zijn voor iedereen.

Tekstbureau Zorg Verwoord schrijft blogs voor zorg en welzijn. Wil je regelmatig blogs op je site? Ik bied blogabonnementen

Neem contact met mij op voor meer informatie of een kop koffie